ประวัติ

ในปี คศ. 2000 บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด ก่อตั้งโดยกลุ่มเภสัชกรทางการตลาด ที่มี
ประสบการณ์มารวมกัน เป็นตัวแทนจำหน่ายเวชภัณฑ์ยา บริหารโดย เภสัชกรวิโรจน์
พิชิตนิติกร; กรรมการผู้จัดการ, เภสัชกรเฉลิมชัย อนันต์วิจิตร; ผู้อำนวยการฝ่ายการ
ตลาด, เภสัชกรศิรวุฒิ ขุนชำนาญ; ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
บริษัท  ฟาร์ม่าไลน์  จำกัด มีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

กรรมการผู้จัดการ

 • เภสัชกรวิโรจน์ พิชิตนิติกร
  ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

 • เภสัชกรเฉลิมชัย อนันต์วิจิตร
  ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

 • เภสัชกรศิรวุฒิ ขุนชำนาญ
  ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ช่องทางการจัดจำหน่าย

โครงสร้างธุรกิจ