ในปี คศ. 2000 บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด ก่อตั้งโดยกลุ่มเภสัชกรทางการตลาด ที่มี
ประสบการณ์มารวมกัน เป็นตัวแทนจำหน่ายเวชภัณฑ์ยา
เราเป็นบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขัน พร้อมพรั่งด้วยทีมงานที่มีความสามารถ
มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง โดยสร้างความพึงพอใจสูงสุด